Please enable JS

Verantwoording

Stichting Nationaal Theaterfonds
Balans per 31 december 2015
31-12-15 31-12-14 31-12-13
ACTIVA
Vaste activa € - € - € -
Vlottende activa
Gealloceerde garantstelling € 200.000 € 100.413 € 20.413
Overige vorderingen € 30.000 € 8.665
Liquide middelen € 258.855 € 134.095 € 99.122
€ 458.855 € 264.508 € 128.200
TOTAAL € 458.855 € 264.508 € 128.200
31-12-15 31-12-14 31-12-13
PASSIVA
Eigen Vermogen
Weerstandsvermogen € 158.592 * € 94.508 € 77.787
Bestemmingsreserve € - € - € -
€ 158.592 € 94.508 € 77.787
Kortlopende schulden
Uit te keren garantiestelling € 165.000 € 80.000 € 50.413
Vooruitontvangen garantstelling € 90.000 € 90.000 € -
Overige schulden € 45.263 € - € -
€ 300.263 € 170.000 € 50.413
€ 458.855 € 264.508 € 128.200
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen:
In 2013/begin 2014 zijn van de Provincie Overrijsel en de Provincie Limburg respectievelijk een subsidie
en een borgstelling verkregen met een totale waarde van € 200.000.
Resultatenrekening over 2015
1-1-2015 t/m 31-12-2015 1-1-2014 t/m 31-12-2014 13-09-2012 t/m 31-12-2013
OPBRENGSTEN
Schenkingen € 110.000 € 38.500 € 132.830
Gealloceerde garantstelling € 99.587 € 80.000 € 20.413
Overige opbrengsten € 4.753
Eenmalige bijdrage opstartkosten € 31.000
Bijdrage Theaterweekend € 275.000 € - € -
€ 489.340 € 118.500 € 184.243
GARANTSTELLINGEN
Uit te keren garantstellingen € 135.000 € 80.000 € 50.413
€ 354.340 € 38.500 € 133.830
BEDRIJFSKOSTEN
Eenmalige opstartkosten € - € - € 31.000
Organisatiekosten € - € 21.780 € 16.335
Verkoopkosten € 15.000 € 1.179 € 4.983
Algemene kosten € 1.229 € 497 € 4.260
Kosten Theaterweekend € 275.039
€ 291.267 € 23.456 € 56.578
FINANCIERINGSKOSTEN/OPBRENGSEN
Rentebaten en -lasten € 1.012 € 1.676 € 535
RESULTAAT T.B.V. WEERSTANDSVERMOGEN € 64.085 € 16.720 € 77.787