Please enable JS

AANVRAAGPROCEDURE

1. CRITERIA

De aanvraag voor een aanvullende garantiesom door het Nationaal Theater Fonds, hierna te noemen NTF, kan zowel een gesubsidieerde als een niet gesubsidieerde voorstelling betreffen. Een aanvraag voor een aanvullende garantiesom door het NTF is alleen mogelijk als aan alle onderstaande criteria wordt voldaan.

 1. De voorstelling waarvoor de aanvraag wordt ingediend moet reizend zijn langs theaters in heel Nederland. Hiertoe moet de aanvrager een speellijst overleggen van theaters die de voorstelling willen boeken.
 2. De aanvraag kan uitsluitend worden gedaan voor grootschalige voorstellingen. Grootschalig is een voorstelling vanaf acht personen op het toneel (dit kunnen zijn acteurs en/of orkestleden).
 3. De voorstelling waarvoor de aanvraag ingediend wordt moet vallen onder één van de volgende disciplines: opera, operette, ballet, concerten, musical, toneel en muziektheater.
 4. De aanvraag moet een financiële basis hebben door toegezegde garantiesommen van theaters. Het NTF kan deze garantiesommen aanvullen waardoor haalbaarheid van de voorstellingen is gewaarborgd. De toekenning van een aanvullende garantiesom door het NTF mag echter nooit leiden tot winst.
 5. De voorstelling moet professioneel zijn, hetgeen betekent dat een aanvraag door een amateurgezelschap niet in aanmerking komt voor een bijdrage van het NTF.
 6. De uiteindelijke beoordeling of is voldaan aan de criteria berust bij het bestuur van het NTF en is niet voor discussie vatbaar.

2. BEOORDELING EN BESLUITVORMING
Een selectiecommissie zal in eerste instantie een aanvraag voor een aanvullende garantiesom door het NTF op de criteria en de inhoud beoordelen en selecteren. Deze selectiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers uit de verschillende theaterdisciplines, vertegenwoordigers van theaters, en een lid van het bestuur van het NTF. Een mondelinge toelichting door de aanvrager kan deel uitmaken van de beoordelings- en selectieprocedure door de selectiecommissie.
De selectiecommissie zal na ontvangst van de aanvragen (uiterlijk 31 december van elk jaar) in de maanden januari en februari bijeenkomen. Uiterlijk eind februari zal de selectiecommissie de voorstellingen hebben beoordeeld en geselecteerd. Op basis hiervan zal door de selectiecommissie een advies worden uitgebracht aan het bestuur van het NTF.

Het bestuur van het NTF besluit uiteindelijk in de vergadering van maart over de aanvraag op basis van de beoordeling en de selectie van de selectiecommissie. Bij deze vergadering is de directeur van het NTF aanwezig om toe te zien dat de procedure volgens de regels verloopt. De directeur heeft echter geen stemrecht. De adviezen van de selectiecommissie aan het bestuur van het NTF zijn vertrouwelijk en worden niet ter inzage gegeven.
Het definitieve besluit over de toekenning van een aanvullende garantiesom berust bij het bestuur van het NTF. Tegen een besluit van het bestuur van het NTF kan door de aanvrager of andere belanghebbenden geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden aangetekend.

3. AANVRAAGPROCEDURE
Vraag 1: Is uw voorstelling reizend langs theaters in heel Nederland?
Vraag 2: Wilt u een aanvraag doen voor een grootschalige voorstelling? Zo ja, hoeveel personen staan op het toneel?
Vraag 3: Behoort uw voorstelling tot één van de volgende disciplines: opera, operette, ballet, concerten, musical, toneel of muziektheater?
Zo ja, welke discipline?
Vraag 4: Hebben de theaters al garantiesommen aan uw voorstelling toegezegd? Zo ja, welke?
Vraag 5: Bent u een professioneel gezelschap?

 • Voor het doen van een aanvraag voor een aanvullende garantiesom door het NTF moet altijd gebruik worden gemaakt van het standaard aanvraagformulier. Indien niet gebruik wordt gemaakt van het standaard aanvraagformulier zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen. De inzending van het aanvraagformulier kan zowel per post als via de e-mail.
 • Voor het invullen van het aanvraagformulier moeten eerst de volgende vragen worden beantwoord. De vragen betreffen een toets aan onze criteria.

Indien u één of meerdere vragen met ‘nee’ hebt beantwoord dan heeft het geen zin het aanvraagformulier verder in te vullen en is een aanvraag voor een garantstelling door het NTF niet mogelijk.

Indien u alle vragen in de checklist met ‘ja’ hebt beantwoord, kunt u het aanvraagformulier verder invullen en dient u de volgende bijlagen mee te sturen met het aanvraagformulier:
KLIK HIER VOOR HET AANVRAAGFORMULIER

 1. De statuten van de aanvrager (stichting, vereniging of vennootschap)
 2. Een uittreksel Kamer van Koophandel van de aanvrager (niet ouder dan 3 maanden)
 3. De meest recente jaarrekening van de aanvrager
 4. De definitieve begroting van de voorstelling waarvoor de aanvraag wordt ingediend
 5. Kopieën van de contracten met de theaters
 6. Omschrijving van de opbouw van de prijzen van de theatertickets, onder andere de theatertoeslag
 7. Speellijst
 8. Productieomschrijving (inhoudelijk en productioneel)

4. TERMIJNEN EN TOEKENNING

A. AFWIKKELING VAN AANVRAGEN
De selectiecommissie zal na ontvangst van de aanvragen (uiterlijk 31 december van elk jaar) in de maanden januari en februari bijeenkomen. Uiterlijk eind februari zal de selectiecommissie de voorstellingen hebben beoordeeld en geselecteerd. Op basis hiervan zal door de selectiecommissie een advies worden uitgebracht aan het bestuur van het NTF. Het bestuur van het NTF besluit uiteindelijk in de vergadering van maart over de aanvraag op basis van de beoordeling en de selectie van de selectiecommissie.
Indien het bestuur van het NTF een aanvraag voor een aanvullende garantiesom afwijst, ontvangt de aanvrager binnen twee weken na het bestuursbesluit hierover schriftelijk bericht. Over een afwijzing kan niet met het bestuur van het NTF worden gecorrespondeerd en de aanvrager kan in dat kalenderjaar voor dezelfde voorstelling niet opnieuw een aanvraag indienen.
Wanneer het bestuur van het NTF een aanvraag voor een aanvullende garantiesom geheel of gedeeltelijk (en onder voorbehoud, zie 4C.) toekent ontvangt de aanvrager ook binnen twee weken na het besluit hierover schriftelijk bericht.

B. TERMIJNEN
C. TOEKENNEN
Het toekennen van een aanvraag betekent in de praktijk dat het NTF zich garant stelt voor een bepaald bedrag per voorstelling. Deze aanvullende garantiesom ondersteunt de financiering van een voorstelling en kan nooit leiden tot winst. Pas na het inleveren van de borderel van een gespeelde voorstelling keert het NTF - indien nodig - het gegarandeerde bedrag uit.

 1. INLEVERTERMIJN: Uiterste inleverdatum uiterlijk een half jaar voor het begin van het theaterseizoen waarin de productie moet gaan spelen (uiterlijk 31 december). Een seizoen loopt van 1 juli tot 1 juli. Aanvragen die na 31 december worden ontvangen worden niet meer in behandeling genomen.
 2. TOEKENNINGSTERMIJN: De maand maart (binnen twee weken na het besluit van het bestuur van het NTF),voorafgaand aan het onder 4B.1. genoemde seizoen.