Verantwoording

BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Klik hier om de gepubliceerde cijfers van 2016 te downloaden.

 

BALANS EN RESULTATEN 2015 (vgl 2014):

Stichting Nationaal Theaterfonds                
         
Balans per 31 december 2015
                 
  31-12-15   31-12-14   31-12-13
                 
ACTIVA                
Vaste activa    € -        € -        € -  
                 
Vlottende activa                
 
Gealloceerde garantstelling  € 200.000    € 100.413    € 20.413  
Overige vorderingen      € 30.000    € 8.665  
Liquide middelen  € 258.855    € 134.095    € 99.122  
   € 458.855      € 264.508      € 128.200
               
               
               
TOTAAL    € 458.855      € 264.508      € 128.200
               
               
               
  31-12-15   31-12-14   31-12-13
                 
PASSIVA        
Eigen Vermogen                
Weerstandsvermogen  € 158.592  *     € 94.508      € 77.787  
Bestemmingsreserve  € -        € -        € -    
   € 158.592      € 94.508      € 77.787
Kortlopende schulden                
Uit te keren garantiestelling  € 165.000      € 80.000      € 50.413  
Vooruitontvangen garantstelling  € 90.000      € 90.000      € -    
Overige schulden  € 45.263      € -        € -    
   € 300.263      € 170.000      € 50.413
               
               
               
     € 458.855      € 264.508      € 128.200
     
     
               
               
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen:                
In 2013/begin 2014 zijn van de Provincie Overrijsel en de Provincie Limburg respectievelijk een subsidie  
en een borgstelling verkregen met een totale waarde van € 200.000.  
Stichting Nationaal Theaterfonds                
               
Resultatenrekening over 2015
                 
  1-1-2015 t/m 31-12-2015   1-1-2014 t/m 31-12-2014   13-09-2012 t/m 31-12-2013
OPBRENGSTEN                
Schenkingen  € 110.000      € 38.500      € 132.830  
Gealloceerde garantstelling   € 99.587      € 80.000      € 20.413  
Overige opbrengsten  € 4.753              
Eenmalige bijdrage opstartkosten              € 31.000  
Bijdrage Theaterweekend  € 275.000      € -        € -    
     € 489.340      € 118.500      € 184.243
                 
GARANTSTELLINGEN                
Uit te keren garantstellingen    € 135.000      € 80.000      € 50.413
                 
     € 354.340      € 38.500      € 133.830
BEDRIJFSKOSTEN                
Eenmalige opstartkosten  € -        € -        € 31.000  
Organisatiekosten  € -        € 21.780      € 16.335  
Verkoopkosten  € 15.000      € 1.179      € 4.983  
Algemene kosten  € 1.229      € 497      € 4.260  
Kosten Theaterweekend  € 275.039              
     € 291.267      € 23.456      € 56.578
                 
FINANCIERINGSKOSTEN/OPBRENGSEN                
Rentebaten en -lasten    € 1.012      € 1.676      € 535
                 
RESULTAAT T.B.V. WEERSTANDSVERMOGEN    € 64.085      € 16.720      € 77.787