Verantwoording

Stichting Nationaal Theaterfonds                
         
Balans per 31 december 2015
                 
  31-12-15   31-12-14   31-12-13
                 
ACTIVA                
Vaste activa    € -        € -        € -  
                 
Vlottende activa                
 
Gealloceerde garantstelling  € 200.000    € 100.413    € 20.413  
Overige vorderingen      € 30.000    € 8.665  
Liquide middelen  € 258.855    € 134.095    € 99.122  
   € 458.855      € 264.508      € 128.200
               
               
               
TOTAAL    € 458.855      € 264.508      € 128.200
               
               
               
  31-12-15   31-12-14   31-12-13
                 
PASSIVA        
Eigen Vermogen                
Weerstandsvermogen  € 158.592  *     € 94.508      € 77.787  
Bestemmingsreserve  € -        € -        € -    
   € 158.592      € 94.508      € 77.787
Kortlopende schulden                
Uit te keren garantiestelling  € 165.000      € 80.000      € 50.413  
Vooruitontvangen garantstelling  € 90.000      € 90.000      € -    
Overige schulden  € 45.263      € -        € -    
   € 300.263      € 170.000      € 50.413
               
               
               
     € 458.855      € 264.508      € 128.200
     
     
               
               
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen:                
In 2013/begin 2014 zijn van de Provincie Overrijsel en de Provincie Limburg respectievelijk een subsidie  
en een borgstelling verkregen met een totale waarde van € 200.000.  
Stichting Nationaal Theaterfonds
Resultatenrekening over 2015
1-1-2015 t/m 31-12-2015 1-1-2014 t/m 31-12-2014 13-09-2012 t/m 31-12-2013
OPBRENGSTEN
Schenkingen  € 110.000  € 38.500  € 132.830
Gealloceerde garantstelling   € 99.587  € 80.000  € 20.413
Overige opbrengsten  € 4.753
Eenmalige bijdrage opstartkosten  € 31.000
Bijdrage Theaterweekend  € 275.000  € -    € -  
 € 489.340  € 118.500  € 184.243
GARANTSTELLINGEN
Uit te keren garantstellingen  € 135.000  € 80.000  € 50.413
     
 € 354.340  € 38.500  € 133.830
BEDRIJFSKOSTEN
Eenmalige opstartkosten  € -    € -    € 31.000
Organisatiekosten  € -    € 21.780  € 16.335
Verkoopkosten  € 15.000  € 1.179  € 4.983
Algemene kosten  € 1.229  € 497  € 4.260
Kosten Theaterweekend  € 275.039    
 € 291.267  € 23.456  € 56.578
FINANCIERINGSKOSTEN/OPBRENGSEN
Rentebaten en -lasten  € 1.012  € 1.676  € 535
RESULTAAT T.B.V. WEERSTANDSVERMOGEN  € 64.085  € 16.720  € 77.787